denazification

About Foundation

We – Buryats from all over the world, committed to the values ​​of humanism and democracy – united to make Buryatia free and prosperous. We oppose racism in any manifestation and consider the war with Ukraine xenophobic.


«Эрхэ сүлөөтэй Буряад орон» гэhэн жаса эгээ түрүүн үндэhэ яhатанай дундаhаа дайн дажарта эсэргүүсэhэн эмхи ябуулна.

Хүн зоной үхэл хосорол болюулха гээшэ манай гол зорилго. Украинын урдаһаа добтолһон, ямаршье удхагүй энэ дайн дажарта Буряад ороной улад зон хабаадаагүй болбол манай зорилго бүтэхэ.

Росси гүрэнэй Украиные дайгаар дайража ороходон бидэ Буряад ороной сэрэгшэдтэ хэлсээгынь hалгаажа нютагаа бусахыень туhалаабди. Сэрэгэй албанда зониие татаха тухай захиралта Путин 2022 оной сентябрь һарада тунхаглаа, тиихэдэнь бидэ Буряадай хүн зондо энээнһээ зайлан, Монгол руу гарахадань туһалаабди, зүбшэл заабари Казахстанда гараhан зондо үгөөбди.

«Буряад арад зон дайнда эсэргүүсэнэ» гэhэн уласхоорондын ябуулга үүсхэжэ, «Үхэлтэ дайнда – Үгы!» – гэhэн hаналтай нютаг зонтойгоо интервью толилдогбди. Энэ ябуулгада таанадшье хабаадаха аргатайт.

«Эрхэ сүлөөтэй Буряад орон» гэһэн жасын түлөөлэгшэд дайнда эсэргүү үгэнүүдые элдэб үндэр тайзан ендэрнүүдһээ тунхагладаг. Тэрэнэй тоодо Европодохи аюулгүй байдал сахидаг ба хамтын ажаябуулгын эмхиин (ОБСЕ), баа Европарламентын суглаанууд. Эгээн мэдээжэ Буряад уласай сэтгүүлшэн Анна Зуева жасын тойлгологшын орлогшо юм.

Украинатай үүдхэгдэhэн дайн булимтаралха зорилготой. Энэ дайн Украинын улад зониие өөр дороо дараха гэһэн зорилготой гэжэ бидэ тоолонобди. Энэ дайн, украинец гэhэн яhатанай эрхэ буляаха, соёл, амидаралайнь заншалые хорихо түсэбтэй дайн.
Империализмые гэхэ гү, али тодорхойлон ойлгуулбал, өөр дороо бусад яһатаниие дараха, дэбһэхэ эрмэлзэлтэй хараа бодолые бү дэмжэгты!

Буряад арадайнгаа түүхэ, буряад хэлээ үзэжэ байхытнай хүcэнэбди!