denazification

About Foundation

"Erkhe Sülöötei Buryad Oron" is a movement for those with a strong spiritual culture to work together to achieve our main goal. In the backdrop of the tragedy in Ukraine, ignoring such issues will prevent us from achieving our goals.

In the face of disagreements between Russia and Ukraine, we, as representatives of the Buryat people, call for peace and understanding, not supporting hostility. In his statement in September 2022, President Putin emphasized the need to resolve the conflict so that our people can freely move towards Mongolia and avoid potential issues in Kazakhstan.

Creating a united front to protect the interests of the Buryat people becomes increasingly important. In interviews with the "We are in agreement with the law!" movement, it is emphasized that a united front is necessary.

"Erkhe Sülöötei Buryad Oron" is a movement that brings together outstanding individuals and leaders in our history to promote the uniqueness of our people. Among them are representatives of the OSCE and members of the European Parliament. Anna Zueva, a program host on Buryat Television, shares news from our society.

The creation of a department for national policy is associated with development plans. This department is intended to support peace and harmony within our community. This plan also includes the Ukrainian people's aspiration for diversity. In this regard, we support the Ukrainian people's aspirations for freedom, diversity, and prosperity.

Imperialism is an outdated concept, and an alternative is interaction and mutual assistance between different cultures. Let's support each other and resist imperialism!

Study the history of the Buryat people and learn the Buryat language to connect with ancestors and preserve our culture!


«Эрхэ сүлөөтэй Буряад орон» гэhэн жаса эгээ түрүүн үндэhэ яhатанай дундаhаа дайн дажарта эсэргүүсэhэн эмхи ябуулна.

Хүн зоной үхэл хосорол болюулха гээшэ манай гол зорилго. Украинын урдаһаа добтолһон, ямаршье удхагүй энэ дайн дажарта Буряад ороной улад зон хабаадаагүй болбол манай зорилго бүтэхэ.

Росси гүрэнэй Украиные дайгаар дайража ороходон бидэ Буряад ороной сэрэгшэдтэ хэлсээгынь hалгаажа нютагаа бусахыень туhалаабди. Сэрэгэй албанда зониие татаха тухай захиралта Путин 2022 оной сентябрь һарада тунхаглаа, тиихэдэнь бидэ Буряадай хүн зондо энээнһээ зайлан, Монгол руу гарахадань туһалаабди, зүбшэл заабари Казахстанда гараhан зондо үгөөбди.

«Буряад арад зон дайнда эсэргүүсэнэ» гэhэн уласхоорондын ябуулга үүсхэжэ, «Үхэлтэ дайнда – Үгы!» – гэhэн hаналтай нютаг зонтойгоо интервью толилдогбди. Энэ ябуулгада таанадшье хабаадаха аргатайт.

«Эрхэ сүлөөтэй Буряад орон» гэһэн жасын түлөөлэгшэд дайнда эсэргүү үгэнүүдые элдэб үндэр тайзан ендэрнүүдһээ тунхагладаг. Тэрэнэй тоодо Европодохи аюулгүй байдал сахидаг ба хамтын ажаябуулгын эмхиин (ОБСЕ), баа Европарламентын суглаанууд. Эгээн мэдээжэ Буряад уласай сэтгүүлшэн Анна Зуева жасын тойлгологшын орлогшо юм.

Украинатай үүдхэгдэhэн дайн булимтаралха зорилготой. Энэ дайн Украинын улад зониие өөр дороо дараха гэһэн зорилготой гэжэ бидэ тоолонобди. Энэ дайн, украинец гэhэн яhатанай эрхэ буляаха, соёл, амидаралайнь заншалые хорихо түсэбтэй дайн.
Империализмые гэхэ гү, али тодорхойлон ойлгуулбал, өөр дороо бусад яһатаниие дараха, дэбһэхэ эрмэлзэлтэй хараа бодолые бү дэмжэгты!

Буряад арадайнгаа түүхэ, буряад хэлээ үзэжэ байхытнай хүcэнэбди!